Stad van de toekomst

De veranderende behoefte aan commercieel vastgoed

De commerciële vastgoedsector kent verschillende uitdagingen. Technologische ontwikkelingen zoals de E-commerce en sociaal culturele trends als de trek naar de stad hebben een onuitwisbare invloed op de sector. Deze veranderingen vragen om nieuwe perspectieven op de behoefte aan commercieel vastgoed en de manieren waarop de markt hieraan kan voldoen. Welke perspectieven zijn dit? Nieuwe perspectieven “Daar is geen eenduidig antwoord op te geven, maar moet per submarkt bekeken worden”, zegt

Assetmanagement in een digitale wereld

Nederland dataland. Een minder bekende term dan de vertrouwde spreuk over de Nederlandse relatie met water. Toch is het land hard bezig om zichzelf op het gebied van digitalisering minstens zo sterk te profileren. In juni dit jaar presenteerde het kabinet de strategie ‘Nederland Digitaal’, met als doel om van Nederland dé digitale koploper van Europa te maken. “Of het nu gaat om mondiale uitdagingen als betere en betaalbare zorg,

‘We zullen in robots gaan wonen’

Of het nu een rijtjeshuis, een zolderkamer of een losstaande villa betreft, thuis is voor de meeste mensen een van de belangrijkste plekken in hun leven. Het is een vertrouwde plaats waar men zich prettig voelt en tot rust kan komen. Omdat een thuis van grote waarde is, wil men er logischerwijs zo lang en zo veilig mogelijk wonen, ongeacht leeftijd of beperkingen. Daarbij kan domotica uitkomst bieden. Inbraakpreventie Domotica,

‘Belang landschapsarchitecten onderschat’

Het inrichten van de openbare ruimte vraagt expertise uit elke denkbare vakgroep. Samenspraak en cohesie zijn daarom van groot belang, maar helaas wordt de ontwerpfase nogal eens onderschat. Dat stelt Lodewijk Baljon, directeur van LODEWIJK BALJON landschapsarchitecten. “Het gaat om het integrale plaatje.” Wat is een goed ingerichte openbare ruimte? “Een ruimte die goed bruikbaar, maakbaar, en goed te beheren is. Dat komt tot stand door een zorgvuldig ontwerp dat

Aanpak bodemdaling vergt nationale visie

Het westelijke en noordelijke deel van Nederland zinkt. Zowel natuurlijke als door mensen veroorzaakte processen leiden tot een daling van de bodem, met overstromingen en schade aan ondergrondse leidingen en funderingen van woningen als gevolg. Terwijl er volop aandacht is voor klimaatverandering en de risico’s die dat meebrengt voor nu en voor later, zakt op bepaalde plekken de grond in hoger tempo dan de zeespiegel stijgt. Om onomkeerbare schade en

Ruimte voor de toekomst in de gebiedsinrichting van nu

Traditioneel gezien wordt de eindgebruiker weinig betrokken bij de inrichting van zijn of haar leefomgeving. Wie grondeigenaarschap heeft, heeft daarmee ook het ontwikkelrecht – uiteraard binnen de perken van een bestemmingsplan of -visie. Doorgaans zijn het projectontwikkelaars of woningcorporaties die kansrijke grond opkopen en deze grotendeels naar eigen inzicht inrichten. Gezien de grote voorinvestering die deze partijen doen en het risico dat zij daarbij lopen, kan men ze dat niet

Het Nederlands karakter met architectuur bepalen

Het land staat de komende jaren voor een paar fikse uitdagingen. De trek naar de stad zorgt voor grotere concentraties mensen binnen de steden, de klimaatverandering en de Parijsakkoorden vragen om een energietransitie, en de infrastructuur loopt tegen het einde van de technische levensduur aan. Als gevolg hiervan moet meer dan eens goed gekeken worden hoe het Nederlandse landschap vormgegeven moet worden, waarbij een integrale aanpak essentieel is. Nederlandse architectuur

Energietransitie steden vraagt om masterplan

Nederlandse steden staan voor een uitdaging op het gebied van energie. Afspraken in het Klimaatakkoord van Parijs eisen een substantiële reductie van CO2-uitstoot, en daarmee het afbouwen van het fossiele brandstofgebruik. Los van de klimaatafspraken groeit ook de vraag vanuit inwoners om een gezondere leefomgeving te creëren met minder luchtvervuiling en geluidsoverlast. Zowel het Rijk als stedelijke besturen hebben op papier hoge duurzame energieambities om dit waar te maken. Wat

Nederlandse natuur in het gedrang

De Nederlandse natuur wordt zowel in de stad als daarbuiten weggeconcurreerd door landbouw en verstedelijking. Waar natuur in het jaar 1900 nog ruim 608.000 hectare besloeg, was dat in 2008 nog maar 140.000 hectare volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer recente data uit 2012 laat zien dat bos en open natuurlijk terrein slechts 14 procent van het oppervlak beslaan, waarmee Nederland percentagegewijs het kleinste aandeel

Duurzame stad moet samen met een circulaire economie

Een leefbare, veerkrachtige stad die beschikt over voldoende energie, water, grondstoffen en een beheersbare afvalberg: Om dat de komende decennia te bereiken is een omslag nodig van een lineaire economie met veel afval naar een circulaire, op hernieuwbare bronnen gebaseerde economie. Dat betoogt prof.dr. Karel Keesman in zijn intreerede als persoonlijk hoogleraar aan Wageningen University & Research op 15 maart. In 2050 wonen zes op de tien mensen op de

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'