title=

Pensioen

Doorbeleggen premiepensioen nieuwe keuzemogelijkheid

Sinds 1 september 2016 hebben mensen met een premiepensioen de mogelijkheid om na het bereiken van de pensioenleeftijd hun opgebouwde kapitaal te blijven beleggen. Hiervoor waren zij verplicht het kapitaal op die datum om te zetten in een levenslange pensioenuitkering bij een verzekeraar. Dat had als voordeel dat ze dan geen risico meer liepen en zeker wisten hoeveel pensioen ze tot hun overlijden zouden ontvangen. Nadeel is echter dat de marktrente de laatste jaren erg laag is. Dat heeft grote invloed op de hoogte van de pensioenuitkering want die wordt grotendeels bepaald door de marktrente op het moment dat de uitkering ingaat. Verzekeraars nemen het risico over van de gepensioneerde. Als de rente laag is, zal de uitkering lager zijn dan wanneer de rente hoog is, en als de rente laag is op de pensioendatum, dan zal de uitkering het hele verdere leven van de gepensioneerde laag blijven. Dat schiep ontevredenheid onder gepensioneerden met een individuele pensioenpot die een aanmerkelijk lager pensioen kregen dan ze tijdens hun loopbaan hadden verwacht. De Wet verbetering pensioenpremie heeft aan deze ongewenste situatie een eind gemaakt, en de mogelijkheid geïntroduceerd dat gepensioneerden hun pensioenkapitaal niet op de pensioendatum omzetten. Doorbeleggen leidt naar verwachting tot

Personeel

Verzuimbeleid: groeiende focus op preventie

Omdat de kosten van het socialezekerheidsstelsel steeds hoger opliepen, is de overheid sinds een jaar of twintig bezig de betaalbaarheid ervan te verbeteren. De loonkosten mogen niet te hoog oplopen en de productiviteit van het bedrijfsleven gaan schaden. Een deel van de maatregelen treft de werknemers, die langer moeten doorwerken voordat ze met pensioen kunnen. Van werkgevers wordt een actievere rol in de bestrijding van ziekte- en arbeidsongeschiktheidskosten verwacht. Financiële prikkels zetten werkgevers ertoe aan hun best te doen om zieke werknemers weer aan het werk te krijgen en arbeidsongeschiktheid te voorkomen of zo kort mogelijk te houden. Behalve een kostenbatenafweging is dat ook een kwestie van goed werkgeverschap: personeel dat gemotiveerd zijn werk doet is tevreden en minder snel ziek dan personeel bij wie animo en werkomstandigheden te wensen overlaten. Om het verzuim terug te dringen besteden bedrijven steeds meer aandacht aan ‘duurzame inzetbaarheid’. De inzet is dat werknemers hun werkzame leven productief en met plezier kunnen leiden, van begin tot einde. Preventiemaatregelen spelen hierin een grote rol. Wettelijke verantwoordelijkheden Vanuit de socialeverzekeringswetgeving is er meer verantwoordelijkheid voor verzuimkosten bij de werkgevers geplaatst. Dat kan hogere kosten betekenen, maar geeft ook meer vrijheid in de bestrijding daarvan. Hiervoor is

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'