Milieu en klimaatverandering

Nederlandse gasbehoefte zal flink stijgen door elektrificatie van huizen en transport

Overstappen op elektrisch verwarmde huizen en transport via elektrisch aangedreven vervoermiddelen zijn twee belangrijke maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen en ons land minder afhankelijk te maken van fossiele energie zoals het Groningse aardgas. Die gewenste elektrificatie zal leiden tot een sterke toename van de vraag naar elektriciteit. In het meest vooruitstrevende scenario van volledige elektrificatie van verwarming en transport komt dat neer op een stijging van

Uitstoot broeikasgassen in 2017 licht afgenomen

In 2017 was de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 1 procent lager dan een jaar eerder. Er werd minder steenkool ingezet voor de elektriciteitsproductie. Tegelijkertijd was er een iets grotere uitstoot dankzij een groeiende economie. Dat meldt het CBS samen met RIVM/Emissieregistratie op basis van voorlopige cijfers. Uitstoot broeikasgassen In 2017 bedroeg de uitstoot van broeikasgassen in Nederland 193 miljard CO2-equivalenten. Dit is 1 procent lager dan in 2016, en

Overgang naar koolstofarme energie leidt tot daling van beschikbare energie

Om de huidige beschikbare energie in 2050 te behouden zullen hernieuwbare energiebronnen twee tot drie keer sneller moeten groeien dan in eerdere schattingen. Dit concludeert VU-hoogleraar milieueconomie Jeroen van den Bergh samen met zijn collega Lewis C. King van de Universitat Autònoma de Barcelona in een recente publicatie in Nature Energy. Zij stellen ook een nieuwe indicator voor waarmee we beter kunnen monitoren wat een energiebron aan CO2 bijdraagt en

Alle zeilen bijzetten voor duurzamere energie

Dat het energieverbruik moet verduurzamen is onderhand voor iedereen wel duidelijk. De aarde warmt op, met alle gevolgen van dien. Om deze aardopwarming een halt toe te roepen, moet de CO2-uitstoot fors dalen. Dit vereist een forse daling in energieverbruik en een transitie naar duurzame energie. En in plaats van te debatteren over het hoe moeten alle duurzamere energieopties worden ingezet. De tijd dringt Wat betreft het verduurzamen van de

Warmte uit water: een duurzaam alternatief voor aardgas

Nederland moet overschakelen op verwarming zonder aardgas. Een kansrijk alternatief houdt zich schuil onder de Nederlandse wateroppervlakte. Uit een studie van het Planbureau voor de Leefomgeving blijkt dat warmte uit oppervlakte- en afvalwater na geothermie de belangrijkste duurzame warmtebron voor Nederland is. De waterschappen hebben inmiddels aangetoond dat warmte uit het oppervlaktewater of het riool in veel gevallen ook technisch en economisch haalbaar is. Met vaak ook gunstige neveneffecten op

De uitdaging van aardgasvrij

Nederland werkt toe naar een CO2-arme energievoorziening die veilig, betrouwbaar en betaalbaar is. Om dat te bereiken hebben de overheid, werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties afspraken vastgelegd in het Energieakkoord van 2013. Het einddoel is een ‘bijna helemaal duurzame’ energievoorziening in 2050, wat inhoudt dat de uitstoot van CO2 in dat jaar 80 tot 95 procent minder is dan in 1990. Daarvoor moet het aandeel duurzame energie in een rap tempo

Nederlandse economie vergroent, maar niet op elk vlak

De Nederlandse economie wordt steeds groener. De productieprocessen van bedrijven zijn schoner geworden en verbruiken naar verhouding minder grondstoffen. Ook zijn de productie en de werkgelegenheid van de bedrijven die milieugoederen en -diensten maken gestegen. De biodiversiteit en milieukwaliteit van de leefomgeving (bijvoorbeeld de waterkwaliteit) blijven echter achter. Dit blijkt uit cijfers van het CBS in de nieuwe publicatie Groene Groei, waarin ontwikkelingen van milieu-indicatoren in de periode 2000–2016 worden

De aarde als energiebron

Schone energie uit aardwarmte: de Universiteit Utrecht onderzoekt met diverse partijen de mogelijkheden om de eerste aardwarmtecentrale van Utrecht te bouwen. Een schone energiebron Bronnen van schone energie zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Aardwarmte, of geothermische energie, heeft veel potentie, maar er is nog niet veel bekend over de mogelijkheden dit grootschalig te benutten. Geothermische energie is duurzaam, schaalbaar en produceert continu, dat wil zeggen: 24/7. Er is

Op weg naar een duurzame drinkwatersector

Stromend water wordt al meer dan een eeuw gebruikt om energie op te wekken, maar in de laatste decennia zijn er ook nieuwe duurzame toepassingen van water ontdekt. Naast de zon, de wind en biomassa heeft drinkwater namelijk potentie om bij het rijtje van groene energiebronnen te horen. Onder andere het opwekken van thermische energie uit drinkwater en het recyclen van de reststoffen uit de drinkwaterproductie, banen de weg voor

Energieverbruik verandert nauwelijks in 2017

In 2017 was het energieverbruik in Nederland 3 150 petajoule, nagenoeg gelijk aan 2016. Het verbruik van steenkool en andere koolproducten daalde met 46 petajoule tot 382 petajoule, het aardgasverbruik steeg daarentegen met 55 petajoule tot 1 299 petajoule. In 2017 werd voor het eerst meer aardgas ingevoerd dan dat er uit de Nederlandse bodem gewonnen werd. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Fossiele brandstoffen domineren Vanaf

Meld je aan voor de nieuwsbrief

* Elke week het laatste zakelijke nieuws
* Interviews met zakelijke (eind)beslissers
* Inclusief het gratis boekje '15 visies van sectorexperts'