In de land- en tuinbouw is efficiency steeds belangrijker. De marges zijn gering en in sommige segmenten staan ze zelfs onder druk. Precisielandbouw is een duurzame manier om de opbrengsten te verhogen en de kosten te verlagen. De essentie is dat het proces van landbewerking steeds nauwkeuriger wordt beheerst.

Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor het ‘Unmanned Aerial Vehicle’ (UAV). Het onbemand luchtvaartuig is vooral bekend onder de naam drone. “Per vierkante meter en real time levert de drone de data die nodig is om de juiste beslissingen te nemen ten aanzien van bijvoorbeeld bodem en gewas”, zegt Nico Nijenhuis, directeur van Clear Flight Solutions uit Enschede.

“Ook voor het milieu is het goed. Bij twijfel over de vruchtbaarheid van de bodem hoeft je niet meer het complete land van extra mest te voorzien, maar alleen de delen die het nodig hebben. Daardoor is er minder kunstmest nodig en minder diesel voor de tractor.”

Wat is er allemaal mogelijk met drones?

“Eén van de opties is het inschatten van schade door dieren aan gewassen. Met een drone kun je dat heel mooi van boven in kaart brengen. Je kunt nauwkeurig aangeven waar de schade zit. Dat helpt de agrariërs om de schade te claimen bij de verzekering. Ook in het agrarisch natuurbeheer zijn drones inzetbaar. Denk aan het opsporen van weidevogelnesten.

De boer draagt de natuur een warm hart toe, maar als hij te veel gras laat staan gaat dat ten koste van zijn opbrengst. Met een drone weet je exact waar de nesten zijn. Je kunt daar dan nauwkeurig omheen maaien. Zo gaan economie en ecologie hand in hand. Een andere mogelijkheid is het in kaart brengen van de diversiteit aan vegetatie. Dat is bijvoorbeeld van belang in gebieden waar je de heide in stand wilt houden en waar dus niet te veel andere vegetatie mag groeien.”

Kent en herkent de landbouw de mogelijkheden?

“Het zijn nu vooral de agrariërs die sowieso al heel innovatief zijn die het oppikken. Anderen zijn sceptisch. Helpt dit mij echt? Zit ik te wachten op schaalvergroting? En: als ik hetzelfde werk met minder mensen kan doen, dan moet ik mensen ontslaan. Is dat wat ik wil?

Het is heel begrijpelijk allemaal. Toch denk ik dat mensen moeten beseffen dat er met de opkomst van nieuwe technologieën ook nieuwe kansen voor banen ontstaan in de markt. De lantaarnopsteker van weleer is vervangen door elektriciteit en dat heeft talloze banen opgeleverd. Nieuwe banen in nieuwe werkvelden. De combinatie van natuur en technologie is daarvan een mooi voorbeeld.”

Wat is jullie betrokkenheid bij drones?

“Wij ontwikkelen drones voor diverse doeleinden in de land- en tuinbouw en in het natuurbeheer en natuuronderzoek. We zijn begonnen met de Robird, een robotvogel die wordt ingezet om vogels te verjagen rond vliegvelden, landbouwgebieden, afvalverwerkings-bedrijven, havens en in de olie- en gasindustrie. Momenteel doen we meer in het buitenland dan in Nederland.

Voor een deel zit dat in het type werk dat we doen: grootschalige vogelverjaging. Dat gebeurt doorgaans op grote locaties en die zijn er meer in het buitenland. Daarnaast hebben we in Nederland te maken met complexe regelgeving. Je moet je door een woud van vergunningen worstelen om professioneel met een drone te mogen vliegen. Als die regels worden vereenvoudigd, zoals wordt verwacht, denk ik dat het gebruik in de Nederlandse landbouw toeneemt.”