Net binnen
  • Geen enkel artikel is gevonden

Interview

Maatschappelijke impact van de smart city

Bij de term smart city krijgen veel mensen een beeld van een sciencefictionachtige omgeving, waar alles draait om high tech innovaties en data. Deze innovaties zijn echter niet de belangrijkste verandering in de stad van de toekomst. In een échte slimme stad gaat het helemaal niet over techniek, maar om de mensen, aldus Irene Bruines, Smart City manager bij Ziut. Als de techniek niet belangrijk is, wat is dan wel

Naar volledig hergebruik van afval

Het verbranden van restafval levert energie voor huishoudens en bedrijven, en grondstoffen voor nieuwe producten. Branche en overheid moeten samen het draagvlak en gebruik van deze grondstoffen stimuleren, vinden Michiel Timmerije (directeur energie & reststoffen van AVR) en Erwin Pieters (directeur Heros Sluiskil). Wat gebeurt er in de afvalketen? Timmerije: “Jaarlijks zet elke Nederlander zo’n 500 kilo afval op straat. De helft daarvan is oud papier, glas, plastic en GFT-afval,

Duurzaam vastgoed: een gezamenlijke missie

Verduurzaming van vastgoed is essentieel om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen. Zowel voor woningen als voor bedrijfspanden kunnen de kleinste maatregelen om energieverbruik terug te dringen al voor groot rendement zorgen. Duurzame maatregelen vergen weliswaar een investering, maar ze betalen zich op den duur ruimschoots terug op financieel vlak en in comfort en welzijn. Hoewel inmiddels ook bij wet is vastgelegd dat kantoorpanden in 2023 minimaal label C

Nooit meer werken door talentontwikkeling

“Het komt erg vaak voor dat mensen naar hun werk toe gaan en de dag doorworstelen. Vervolgens doodmoe thuiskomen en nergens meer zin in hebben. Het is opvallend dat deze mensen in hun vrije tijd zoveel meer doen. Dan zijn zij bijvoorbeeld teamcoach of penningmeester bij de voetbalclub. Het is doodzonde dat zij deze talenten en passie niet inzetten op hun werk.” zegt Miranda Steenvoorden. Samen met haar partner Alexander

Nieuwe verplichtingen door wijzigingen Arbowet

Werkgevers en arbodiensten bereiden zich voor op de gewijzigde Arbowet. Igor Janssen, advocaat in Utrecht, merkt dat beide partijen vragen aan hem stellen. We laten hem hier aan het woord. Moeten werkgevers per 1 juli 2017 aan alle nieuwe eisen voldoen? “Niet per se. De wet kent overgangsrecht. Contracten tussen werkgevers en een arbodienst of bedrijfsarts die al vóór 1 juli 2017 van kracht waren, hoeven pas uiterlijk 1 augustus

Een strategische aanpak voor complex verzuim

Rondom complex verzuim heerst nog steeds veel onduidelijkheid. Door onbekendheid over wetgeving en financiële gevolgen blijven veel mogelijkheden onbenut. Welke aanpak biedt uitkomst? Charlotte van Leeuwen (directeur), Otwin Nonnekes (adviseur sociale zekerheid) en Peter Sinning (consultant duurzame inzetbaarheid) van SV Land leggen uit. Wat is het verschil tussen normaal verzuim en complex verzuim? Van Leeuwen: “Bij normaal verzuim zijn de situatie, prognose en mogelijkheden helder. Complex verzuim kent een diversiteit

Kennis en advies inzake arbeidsongeschiktheid

Wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt, start een kostentraject voor de werkgever van mogelijk twaalf jaar. Bij aanvang van de arbeidsongeschiktheid heeft de werkgever een loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste twee jaar. De kosten hiervan bedragen minimaal 170 procent van het salaris. Indien de werknemer na twee jaar door het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) gezien wordt en er een verlies aan verdiencapaciteit van 35 procent of meer vastgesteld wordt, ontstaat er recht op

Hoe wordt jouw organisatie kampioen?

Dat het bedrijfsleven veel raakvlakken met de sportwereld heeft, is alom bekend. Maar Alice Felter van Intellect Coaching heeft beide werelden ook daadwerkelijk meegemaakt. Als internationaal topsporter in de fietscross- en basketbalwereld, gebruikt ze nu haar kennis om sport- en organisatieteams te helpen om vooral samen hun doelen te bereiken. Hoe vergelijk je topsport met het bedrijfsleven? “Dankzij 20 jaar als speler en coach op nationaal topsportniveau, en ruim 15

Inzetbaarheid: van genezen naar voorkomen

Nu mensen tot op steeds latere leeftijd door moeten werken, is inzetbaarheid een urgent thema. Het is immers van belang dat werknemers fysiek en mentaal in staat blijven om arbeid te verrichten. Toch zetten veel werkgevers nog niet genoeg in op preventie, ziet Robert Wondaal, commercieel directeur van Robidus. “Er wordt nogal eens vergeten dat iedereen een uitvalsrisico met zich meedraagt. Werkgevers en werknemers zijn zich daar nog onvoldoende van

Handwerk ambtelijke professional is uitdagende zoektocht

Onze maatschappij verandert sterk en snel. Dit heeft ook veel impact op het openbaar bestuur en de mensen die daar werken. Competentieontwikkeling van deze groep sloot niet altijd aan bij de vragen van de samenleving. Het ontbrak echter ook aan een systematische aanpak om hier verandering in aan te brengen. Om de ontwikkelingen in dit complexe werkveld beter in kaart te brengen, is de Stichting Innovatie, Kwaliteit en Professionaliteit van