Assets functioneren in een dynamische omgeving. De gebruiksbehoefte verandert, innovaties in techniek en materialen komen om de hoek kijken en steeds meer maatschappelijke belangen en doelen moeten gediend worden. Copernicos Groep is gespecialiseerd in asset dynamics. Zij helpt organisaties toekomstgerichter, innovatiever en kosten-effectiever om te gaan met hun assets. “Interactie tussen mensen onderling en mensen en systemen zijn bepalend voor de resultaten”, aldus Michel Kuijer en Arjen Ros, partners van Copernicos Groep.

Michel Kuijer

Michel Kuijer

Wat wordt verstaan onder asset dynamics?

“Asset dynamics combineert het beste van assetmanagement en system dynamics. Met fysieke assets (zoals schepen, energiecentrales, gebouwen en infrastructuur) zijn grote investeringen en onderhoudsbudgetten gemoeid. Het betreft complexe systemen waar veel partijen bij betrokken zijn. De kwaliteit of conditie van de assets bepaalt voor een groot deel de prestaties, maar ook de benodigde investeringen, kosten en risico´s. Wij zoeken naar kosten-, opbrengsten- en prestatie-bepalende en risico-beperkende factoren in hun samenhang, waarbij we rekening houden met veranderingen in de tijd. Zoals verandering in de belasting van een brug waar zwaardere vrachtwagens overheen rijden dan gepland, of verandering van de gebruiksintensiteit van railinfrastructuur door een slimmere dienstregeling.”

Arjen Ros

Arjen Ros

Wat levert asset dynamics op?

“Verantwoord omgaan met de complexiteit en dynamiek van assets zorgt voor een beter rendement van investeringen in infrastructuur. Zoals betere beschikbaarheid, hogere opbrengsten, minder hinder en lagere onderhoudskosten. Asset dynamics zorgt ook voor een beter begrip en betere samenwerking tussen partijen doordat visies en scenario’s met elkaar gedeeld en oorzakelijke verbanden doorgrond worden. Het biedt de mogelijkheid om vooraf te sturen in plaats van achteraf te constateren. Verder resulteert het in een betere communicatie over complexe systemen, explicitering van doelstellingen en resultaten van de verschillende betrokken stakeholders. Asset dynamics leidt tot samenhangende besluiten en nieuwe inzichten over hefbomen, die resultaten zoals veilige en vlotte doorstroming bepalen. Het vraagt aandacht en denkkracht, maar dat kan in onze workshopaanpak uitdagend en inspirerend zijn.”

Wat houdt die workshopaanpak in?

“Door in scenario’s te denken en deze te expliciteren in simulaties, verkennen we samen met de betrokken partijen de toekomst. Hierdoor is men beter voorbereid om met onzekerheden in de toekomst om te gaan. Dit is voor alle betrokken partijen interessant en relevant: infrastructuur speelt een grote rol in onze maatschappij en daarom is inzicht in de dynamische samenhang tussen prestaties, risico’s en kosten belangrijk, waarbij ook rekening wordt gehouden met veranderende omstandigheden in de tijd.”

Wat is ervoor nodig en wat krijg je ervoor terug?

“We ontwikkelen samen en vanuit ieders eigen perspectief een asset dynamics- simulatiemodel. Investeerders, opdrachtgevers, ontwerpers, bouwers, beheerders en gebruikers, onderhouders en omgevingspartijen worden gefaciliteerd door een ervaren asset dynamics-moderator zodat relatief snel maatwerkmodellen te realiseren zijn. Zowel tacit knowledge – onbewuste kennis – als data kunnen opgenomen worden in het model. Data hoeft niet volledig en in detail bekend te zijn. Ook zachte factoren zoals samenwerking en imago, en globale factoren zoals kennisniveau en informatiedeling, kunnen worden meegenomen. Het ontwikkelde model kan ook aangesloten worden op bestaande software (zoals een ontwerppakket of een onderhoudsmanagementpakket), zodat op basis van actuele data de toekomst van assets verkend kan worden. Asset dynamics kan zowel voor ontwerpoptimalisatie, voor beslissingsondersteuning, voor monitoring van langdurige contracten als voor training en bewustwording ingezet worden.”

Meer informatie
Copernicos Groep BV
www.copernicos.com