Focusz is specialist in WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen)- en ZW (Ziektewet)-beroepszaken. Focusz is een nieuw bedrijf dat haar diensten aanbiedt aan alle werkgevers die geconfronteerd worden met onrechtvaardige en onjuiste besluiten.

Waarom hebben wij Focusz opgericht?

Omdat er geen gespecialiseerde dienstverlener bestaat die zich op de belangenbehartiging van werkgevers richt in dit deel van de sociale zekerheid of schadelastbeheersing.

Driepartijenstelsel: UWV, werkgever en werknemer

Door de vele wetswijzigingen is er een driepartijenrelatie ontstaan tussen het UWV, de werkgever en de werknemer, waarbij de werkgever steeds meer financiële verantwoordelijkheid heeft gekregen. In de uitvoering van de ZW en de WIA is de positie van de werkgever nog niet verankerd en dat zou wel moeten, nu het werkgeversbelang en werknemersbelang gelijk zouden moeten opgaan.

In de uitvoeringspraktijk, in het beleid, in bezwaar en in beroep bij de rechter is de werknemer echter nog steeds het draaipunt in de beoordelingen. De werkgever lijkt te moeten stilzitten terwijl hij financieel wordt geschoren. Om als partij erkend te (blijven) worden is zeer brede en diepgaande kennis van de WIA en de ZW vanuit diverse disciplines nodig. Thema’s waarover Focusz reeds procedeert:

  • De positie van de uitkeringsinstantie tussen werkgever en werknemer in;
  • Klassieke thema’s als ‘objectiveer-baarheid’, ‘consistentie’ en het ‘UWV-onderzoek’, die ooit strak verankerd waren in de jurisprudentie en nu zijn opgeschoven of verwaterd, maar voor het werkgeversbelang bepalend zijn;
  • De ongelijkwaardige verhouding in de belangenbehartiging en informatieverstrekking tussen werkgever en werknemer;
  • De theoretische schatting en het CBBS. Deze haperen op bepaalde punten; we stellen onder andere het schatten van laaggeschoolde werknemers ter discussie;
  • Het afdwingen van sancties en maatregelen, zorgen dat behandelingen plaatsvinden die uitkeringslasten kunnen verlagen;
  • Specifieke medische groepen die in de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten) thuis zouden horen, zoals EPS, NAH, be-perkt handgebruik, of meestal niet, zoals fybromyalgie, borstkanker, burn-out/spanningsklachten.

Wat is de toegevoegde waarde van Focusz?

Wij overzien vanuit een helikopterview het ontbrekende machtsevenwicht en de gevolgen voor werkgevers nu en op lange termijn, en stellen dat vanuit de inhoud via procedures aan de orde. Die procedures kunnen alleen worden gewonnen door een geconcentreerde inzet op die zaken waar het evenwicht nu ernstig is verstoord. Versnipperd kunnen werkgevers hun positie bij de rechter maar moeilijk bevechten. Soms voelen werkgevers zich ongemakkelijk omdat zij de werknemer niets willen misgunnen.

Focusz weet dit dilemma professioneel en integer op te lossen. De brede en diepgaande kennis hiervoor komt bij oprichters Eric Wonnink (arts) en Flora van den Berg (juridisch arbeidsdeskundige) voort uit jarenlange ervaring met procederen, het voor en na de WIA-poort werken voor werkgevers in allerlei rollen, bij en tegenover het UWV, ieder vanuit de eigen expertise.

De laatste jaren procederen zij samen en bundelen zij hun krachten vanwege de toegevoegde waarde van multidisciplinair werken, een ander kenmerk dat Focusz onderscheidt van een rechtskundige dienst of advocaat die vaker proces-gestuurd werkt en daardoor of juist desondanks veel hogere tarieven moet hanteren. Onze aanpak kan gezien worden als ideologisch, wat betreft het opeisen van de belangen van werkgevers die in onze ogen in de strafbankjes zitten wachten op hun financiële ‘straf’. Dat staat ons tegen.

Na een kostenbatenanalyse procederen vanuit het werkgeversbelang valt binnen de door de wetgever bedoelde marktwerking. Wij hebben ervaren dat er zo veel geld met die marktwerking gemoeid is dat procederen resultaat oplevert, en dat gebundeld procederen de werkgevers als groep ten goede zal komen.

Focusz

Meer informatie
Focusz
Turfweg 73
3065 AJ Rotterdam
010 519 1727
info@focusz.nu
www.focusz.nu