De WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) kent een hybride stelsel, waarin het publieke UWV concurreert met marktpartijen. De gedachte is dat dit iedereen scherp houdt. Dit werkt uiteraard alleen als iedereen zich aan dezelfde regels moet houden en de rechten van zieken respecteert.

Een overzicht van de voornaamste spelregels en een suggestie voor verdere verfijning. Binnen het hybride WGA-stelsel kunnen werkgevers desgewenst zelf een oplossing inrichten (‘eigenrisicodragen’) voor de begeleiding en re-integratie van deels arbeidsongeschikten. Veel eigenrisicodragers kiezen hierbij voor een private verzekering en een of meer private uitvoerders. Deze concurreren dan met UWV, met de bedoeling dat dit alle partijen scherp houdt en dat hierdoor meer mensen aan het werk komen.

Gelijke regels voor iedereen

Dit effect kan alleen optreden als de regels voor iedereen gelijk zijn en als alle partijen de rechten van deels arbeidsongeschikten respecteren. Zo mag een uitvoerder die vindt dat iemand zich onvoldoende inspant, alleen onder strikte voorwaarden de uitkering korten of stopzetten.

Belangrijke bescherming

Voor Acture is naleving van deze regels vanzelfsprekend. Niet alleen omdat ze eerlijke concurrentie waarborgen, maar ook omdat ze werknemers beschermen. Re-integratie hoort maximaal te zijn gericht op het vinden van passend werk, want werk is altijd de beste sociale zekerheid. Maar een uitkering korten of stopzetten mag terecht alleen onder strikte wettelijke voorwaarden. En het is goed dat bij discussie over zo’n sanctie een onafhankelijke partij beslist.

Mensgerichte aanpak werkt

Wij borgen een correcte, mensgerichte aanpak door te werken met gediplomeerde casemanagers en strikte protocollen. UWV en verzekeraars hebben die mee opgesteld en toetsen regelmatig de naleving. Maar bovenal gaan we uit van het bewezen inzicht dat een repressieve houding averechts werkt. Onze casemanagers benaderen mensen zakelijk maar respectvol. Ze maken afspraken, maar bieden ook positieve stimulering en een luisterend oor. Want wij zijn ervan overtuigd dat niemand graag aan de kant staat: hier komen de belangen van werkgever en werknemer overeen.

Goed nieuws voor iedereen

Deze aanpak werpt zijn vruchten af. Waar UWV een uitstroom realiseert van 5,5 procent, noteren wij door extra aandacht, actief sturen op herbeoordeling en stimulering van de werkgever nu al bijna 30 procent, en we verwachten dit te verhogen naar 40 procent. Dat is goed nieuws voor werkgevers, maar ook voor deels arbeidsongeschikten. Want of die nu weer aan de slag komen of na herbeoordeling een IVA-uitkering krijgen: in beide gevallen zijn ze beter af. Natuurlijk gaan hier soms pijnlijke keuzes aan vooraf, bijvoorbeeld omdat iemand zijn oude werk niet meer kan doen. Wij trainen onze casemanagers om dit goed te begeleiden en zijn er trots op dat we weinig klachten krijgen. Gebeurt dat toch, dan proberen we zo snel mogelijk samen een oplossing te zoeken. Want het kan altijd beter.

Voorstel: een onafhankelijke toezichthouder

Omdat wij vinden dat het altijd beter kan, denken we ook na over opties om het sociale stelsel te verfijnen. Zo pleit Acture voor een onafhankelijke toezichthouder die private uitvoerders én UWV controleert, en voor alle partijen bezwaar, beroep en keuringen verzorgt. Werknemers met klachten of opmerkingen kunnen dan op één plek terecht en UWV vervult niet langer een dubbelrol (controleren én concurreren). Wij durven de vergelijking met UWV zonder meer aan.
Acture