Het is niet langer de vraag of uw organisatie applicaties naar de cloud gaat verplaatsen of gebruik gaat maken van de cloud, het is slechts nog de vraag hoe dit moet gebeuren.

De cloud versterkt de digitale transformatie

De vergaande digitalisering om ons heen leidt tot disruptieve businessmodellen en digitaal bewuste klanten. In combinatie met de verschuiving van een product-economie naar een service-economie zorgt dit ervoor dat bestaande organisaties digitaal moeten transformeren. Alleen dan kunnen zij relevant blijven in de veranderende wereld. IT als ondersteuning van de bedrijfsvoering verschuift, of is verschoven, naar IT als centraal onderdeel van de producten en diensten die worden aangeboden. Uitspraken als “IT is the business” en “Software is eating the world” klinken geen CXO meer vreemd in de oren.

Het toepassen van cloud technologieën en bijbehorende concepten dragen, mits goed afgewogen, op een kosten-efficiënte manier bij aan de verander- en innovatiekracht van deze digitale transformatie. Een strategie waarbij de inzet van de cloud bijdraagt aan het realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen is daarom cruciaal.

Wat is uw business case voor de cloud?

Er worden veel verschillende benaderingen gekozen als het gaat om cloud-transities. Het is grotendeels afhankelijk van wie-en-welke-rol in de organisatie de opdracht krijgt om hier invulling aan te geven. Deze aanpak is niet per definitie verkeerd. Het is een feit dat één enkele cloud-migratie-strategie, die van toepassing is op alle applicaties in het portfolio, niet bestaat. Er zijn namelijk verschillende cloud service modellen die kunnen worden toegepast om een oplossing te realiseren. Elk met hun eigen voor- en nadelen. Daarom is een afweging tussen de verschillende migratie-strategieën noodzakelijk. Deze afweging is gebaseerd op de waarde die een applicatie oplevert voor de organisatie, afgezet tegen de kosten die gepaard gaan met elke mogelijke migratie-strategie.

Meer lezen over uw business case voor de cloud? http://xpir.it/cloud-transitions

Meer dan alleen een technische verandering

Na het bepalen van de juiste migratie-strategie ontwerpt u de gewenste architectuur. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is een multi-cloud denkwijze. Reden hiervoor is dat inzetten op een enkele cloud provider het risico van vendor lock-in met zich meebrengt. Daarnaast blijkt dat architecturen vanuit bijvoorbeeld functioneel of financieel perspectief veel effectiever zijn als services van verschillende cloud-providers worden gecombineerd tot een oplossing.

Om de voordelen van de cloud optimaal te kunnen benutten moet verder worden gekeken dan alleen deze technologische veranderingen. De benodigde veranderingen op organisatorisch en menselijk vlak (kennis en cultuur) zullen in samenhang moeten worden meegenomen. Organisatorische randvoorwaarden die nodig zijn om gebruik te maken van cloud-diensten zijn onder andere het inrichten van kostenbeheersing en het aanpassen van service-management-processen. De mensen moeten worden opgeleid met de juiste (cloud) kennis en worden getraind in de vaardigheden die behoren bij een DevOps-cultuur. Een cultuur van continu verbeteren en vergaande automatisering met ondersteuning van de juiste processen en tooling.

Als u deze veranderingen in samenhang doorvoert, dan leidt uw cloud transitie gegarandeerd tot een succes.

Xpirit logo