Het nederlandse pensioenfonds is een nog jonge speler in de pensioenwereld, die met een frisse blik een positieve draai geeft aan pensioenuitvoering in Nederland. In 2016 werd het opgericht als algemeen pensioenfonds (APF), een nieuw type fonds dat verschillende pensioenregelingen gebundeld mag uitvoeren. Dit maakt consolidatie van bestaande pensioenfondsen mogelijk en geeft werkgevers meer keuzevrijheid in de pensioenmarkt. Het doel van een APF is om door schaalvergroting, die door het bundelen van regelingen ontstaat, tot een aanmerkelijke kostenreductie te komen. Die maakt het voor werkgevers mogelijk hun personeel nog een mooie pensioenregeling aan te bieden in een tijd waarin een goede oudedagsvoorziening niet altijd meer vanzelfsprekend is.

Volgens Francis van Bergenhenegouwen, directeur Bestuursbureau van Het nederlandse pensioenfonds, willen veel bedrijven vanuit de gedachte van goed werkgeverschap een op solidariteit gerichte pensioenregeling, en voorlopig nog geen individuele pensioenpotjes per werknemer. “Wij richten ons voornamelijk op deze groep werkgevers. Hoewel het pensioenstelsel ongetwijfeld zal veranderen en meer van individuele regelingen zal uitgaan, hebben collectieve regelingen nog steeds grote voordelen. Collectief beleggen is bijvoorbeeld veel goedkoper.”

Kunnen pensioenregelingen zonder bezwaar worden gebundeld?

“Daar komt wel wat bij kijken natuurlijk. De gebundelde regelingen mogen niet te veel van elkaar afwijken. Zeker als je ook bestaande pensioenfondsen in de portefeuille opneemt, moeten er garanties zijn dat zowel de uitkeringsambitie van alle deelnemende partijen als het premiebeleid en de dekkingsgraad voldoende overeenkomen. Een APF heeft overigens middelen om ook sterk van elkaar verschillende pensioenregelingen uit te voeren. Het werkt met ‘collectiviteitkringen’. Die zijn toegankelijk voor werkgevers en pensioenfondsen met overkomende pensioenregelingen en gericht op schaalvergroting. Maar we bieden ook ruimte voor afwijkende regelingen. Daarvoor kunnen we indien gewenst een kring op maat inrichten.”

Hoe krijgt een werkgever toegang tot jullie collectiviteitkring?

“Eenvoudig gezegd: als werkgever sluit je, vaak in samenspraak met de ondernemingsraad, een pensioenovereenkomst met de werknemers, gebaseerd op je ideeën over premies, risico en pensioenresultaat. Dan zoek je een instantie die dat kan uitvoeren. Als je kiest voor een APF moet je beoordelen in welke collectiviteitkring de overeenkomst het beste past. Je kijkt welke kring bijvoorbeeld het meest overeenkomt met jouw wensen op het gebied van premieopbouw en indexatieambitie. Hoe meer premie, des te groter de kans dat prijsindexatie op termijn mogelijk zal zijn. Ook het verwachte pensioenresultaat speelt natuurlijk een grote rol. Als je als werkgever voor Het nederlandse pensioenfonds kiest, kies je voor een kring met veel actieve deelnemers en relatief beperkte risico’s. We zijn een nieuw fonds met een eenvoudige administratie en dat geeft extra voordelen. Kostenreductie is ons belangrijkste doel want als onafhankelijke stichting hebben we geen winstoogmerk. We werken met een gezamenlijke website en state-of-theart portalen, waar deelnemers wanneer ze maar willen, gegevens kunnen ophalen en doorgeven. We hebben alle communicatiesystemen nieuw kunnen inrichten en dat betekent effi ciënt en naar eigentijdse maatstaven.”

Francis van Bergenhenegouwen

Francis van Bergenhenegouwen

Kan elk bedrijf die dat zou willen deelnemen aan jullie collectiviteitkring?

“Nieuwe bedrijven zijn zeer welkom, maar de bestaande deelnemers aan de kring hebben een belangrijke stem in het toelaten van nieuwkomers. Dat is logisch, want ze hebben er belang bij dat het evenwicht in de kring bewaard blijft en de risico’s niet toenemen. Medezeggenschap is een belangrijke pijler die succesvolle schaalvergroting mogelijk maakt. Elke kring heeft een ‘belanghebbendenorgaan’ (BO) dat bestaat uit gekozen vertegenwoordigers van verschillende partijen uit de kring: werknemers, werkgevers en gepensioneerden. Zij komen zes keer per jaar bij elkaar, hebben goedkeuringsrecht op belangrijke beleidsbeslissingen, zoals het premie- en beleggingsbeleid, en gaan over alle toetredingen. Het is leuk om te zien dat werkgevers door deelname aan het BO vaak sterker betrokken raken bij het pensioendossier. Ze zijn blij met de zeggenschap en de kennis die ze opdoen over pensioenen. Het stimuleert ook de communicatie en solidariteit met andere werkgevers uit hun kring.”

“Het is leuk om te zien dat werkgevers door deelname aan het belanghebbendenorgaan vaak sterker betrokken raken bij het pensioendossier. Ze zijn blij met de zeggenschap en de kennis die ze opdoen over pensioenen”

 
 
 
 

Wat komt er in praktische zin bij kijken als een bedrijf besluit om naar Het nederlandse pensioenfonds over te stappen?

“Overstappen is voor een bedrijf met een actieve pensioenopbouw niet zo moeilijk. We doen er alles aan om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. Een ‘instapregisseur’ begeleidt het hele transitietraject, onderhoudt intensief contact met de werkgever en ‘ontzorgt’ op alle fronten. Een collectieve waardeoverdracht is wel een tijdrovend en intensief traject. Het kost minstens een half jaar om alles in te regelen. Bij de implementatie van de regeling zijn ook andere regisseurs betrokken. Een ‘welkomstregisseur’ zorgt ervoor dat de regeling zo goed mogelijk past bij wat de werkgever wil en een ‘kringregisseur’ helpt zodra het pensioen bij ons is ondergebracht. De bij ons aangesloten werkgevers zijn gelukkig tevreden over de overstap. Daan van Baarsen, CFO van de Efteling, vindt dat de overstap soepel is verlopen en alle afspraken zijn nagekomen. De Efteling zocht een betrouwbare partner en heeft die in ons gevonden. Ze zijn blij met onze persoonlijke aanpak, zowel in de communicatie naar de werkgever als naar de werknemers. Bovendien is de continuïteit naar de toekomst in Van Baarsens ogen gewaarborgd. We zijn natuurlijk erg blij met deze complimenten!”

Jullie kernwaarden zijn solide, wendbaar en persoonlijk. Waar staat deze profilering voor?

“Solide betekent dat we zorgen voor continuïteit door een commitment voor de lange termijn met onze deelnemers aan te gaan. We willen dat ze over veertig jaar nog een uitkering kunnen ontvangen. Dit commitment wordt door a.s.r. geborgd, een ervaren en innovatieve pensioenuitvoerder. Voor het fiduciair management werken we met het betrouwbare Kempen Capital Management samen. Bovendien staan we, net als andere pensioenfondsen, onder toezicht van de Nederlandse Bank. We zijn wendbaar omdat we zijn voorbereid op de toekomst. We brengen momenteel collectieve regelingen onder, maar er komt onvermijdelijk een nieuw pensioenstelsel en daar willen we tijdig op kunnen inspelen. Niemand weet nog hoe dat stelsel er precies uit zal zien, maar we kunnen onze systemen en werkwijze snel aanpassen als dat nodig is. En we zijn persoonlijk. Dat blijkt uit de wijze waarop we onze deelnemers en aangesloten werkgevers benaderen en hoe wij zouden willen dat zij ons benaderen. We overladen de deelnemers niet met algemene informatie, maar zijn er zodra we iets kunnen betekenen; concreet en relevant dus.”