Je hoopt het niet mee te maken, een medewerker die langdurig arbeidsongeschikt raakt. In veel gevallen heeft dit zowel financieel, als sociaal grote gevolgen. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Hoe dien je in zo’n situatie te handelen? Wat is de impact van een WIA verzekering die je mogelijk vooraf voor de werknemer afgesloten hebt? Hoe werkt de WIA eigenlijk? Het zijn vragen die we in dit artikel voor je beantwoorden. Bovenal is het belangrijk om je vooraf goed te verdiepen in de mogelijkheden die je hebt om werknemers, maar ook je eigen organisatie te beschermen tegen de mogelijke gevolgen van langdurige ziekte onder je personeel. Het helpt je tegen te gaan dat de continuïteit van je organisatie in gevaar komt, of dat een medewerker op termijn diens vaste lasten niet meer kan bekostigen door een sterke terugval in het inkomen. Een situatie die je als werkgever voor je werknemer wilt voorkomen; een signaal van goed werkgeverschap.

Eerste fase bij langdurige ziekte van een personeelslid 

Op het moment dat een medewerker ziek thuis komt te zitten, dien je diens loon als werkgever door te betalen in de eerste twee jaar. Het inkomen van de werknemer blijft gelijk; de werknemer zal geen moeite hebben de vaste lasten te bekostigen. Voor een werkgever brengt deze loondoorbetalingsverplichting echter een risico met zich mee. De capaciteit neemt immers af, terwijl de kosten op gelijk niveau blijven. Door als bedrijf voor het afsluiten van een verzuimverzekering te kiezen, minimaliseer je dit risico. Een verzuimverzekering dekt de kosten die voortkomen uit de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever, waardoor de continuïteit van de organisatie niet in gevaar komt. 

De fase na de eerste twee jaar arbeidsongeschiktheid 

Na deze eerste twee jaar waarin de werkgever een loondoorbetalingsverplichting heeft, breekt er een nieuwe fase aan. Vanaf dit moment gaat de WIA spelen. WIA is een afkorting van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een langdurige zieke medewerker heeft na twee jaar arbeidsongeschikt te zijn geweest recht op een uitkering in veel gevallen. Doordat de loondoorbetalingsverplichting komt te vervallen, zal de werknemer fors terugvallen in diens salaris. Het kan grote financiële gevolgen hebben voor de zieke medewerker. Denk bijvoorbeeld aan de vaste lasten die niet meer volledig betaald kunnen worden met deze uitkering. 

WIA bestaat uit twee regelingen 
De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen bestaat uit twee regelingen, te weten: Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Het is afhankelijk van de mate waarin een medewerker arbeidsongeschikt is, voor welke van beide regelingen deze in aanmerking komt. 

WGA hiaatverzekering voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten 

De meeste mensen zullen bij langdurige ziekte slechts gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, waarbij de mate hiervan wordt uitgedrukt in een percentage. Met een WGA hiaatverzekering kun je het inkomen van de medewerker laten aanvullen tot 70% van diens verzekerde loon, met een maximum van 59.706 euro. Op deze manier kan de medewerker diens vaste lasten blijven betalen en neemt het financiële risico voor de medewerker af. Men komt alleen in aanmerking voor een WGA hiaatverzekering, wanneer de medewerker nog niet volledig aan het werk en voor tenminste 35% arbeidsongeschikt is. 

WIA Excedent voor werknemers met een hoger inkomen 
Zoals reeds beschreven kent de WGA hiaatverzekering een dekking met een maximum van 70% van het verzekerd loon tot 59.706 euro. Dit betekent dat langdurig zieke medewerkers uit bijvoorbeeld de C-lijn, slechts een kleiner deel van hun inkomen (relatief gezien) vergoed krijgen dan mensen met een lager inkomen. Voor deze groep medewerkers kun je als werkgever een WIA Excedent-verzekering afsluiten. Bij deze verzekering wordt ook het deel boven dit maximum vergoed, waardoor de terugval in inkomen ook voor werknemers met een hoger inkomen beperkt blijft. Zij hoeven hierdoor slechts gedeeltelijk in te leveren op hun levensstandaard. 

Probeer het verzuim onder personeel laag te houden 

Als werkgever is het niet alleen zaak om jezelf en het personeel te beschermen tegen de financiële risico’s van het verzuim onder personeel. Het is minstens zo belangrijk om het verzuim zelf te voorkomen. Helemaal voorkomen doe je dat als werkgever niet; je hebt niet alles in de hand. Wel kun je de medewerker motiveren zo gezond mogelijk te leven. Zeker bij partijen binnen de zakelijke dienstverlening is het bijvoorbeeld cruciaal dat medewerkers buiten kantoortijden voldoende bewegen. Langdurig zitten op werkdagen wordt gezien als het nieuwe roken. Een manier om medewerkers in beweging te krijgen, is het aanbieden van een gratis abonnement bij de sportschool of een lidmaatschap bij een sportvereniging. Kijk ook eens naar de mogelijkheden om het lunch assortiment in de bedrijfskantine gezonder te maken. Er valt vaak veel te winnen. 

Tip: organiseer periodiek gezonde activiteiten voor je personeel. Denk hierbij aan een gezamenlijke wandeling tijdens de lunch, een bootcamp om elkaar op informele manier beter te leren kennen, enzovoorts. Het motiveert medewerkers en laat jou als manager het goede voorbeeld geven!