Zelfs indien de huidige droogte en hitte nu stoppen wordt in de Nederlandse melkveehouderij, melkgeitenhouderij en op akkerbouwbedrijven met zetmeelaardappelen een gemiddelde inkomensdaling van respectievelijk 16.000 euro, 22.000 euro en 31.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid verwacht. Dit blijkt uit een quickscan van Wageningen Economic Research in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om de verwachte effecten van de huidige droogte en hitte op de inkomens in de Nederlandse land- en tuinbouw te berekenen.

Land- en tuinbouw

Ook in de schapenhouderij is sprake van een negatief effect op het saldo ter waarde van 35 euro per ooi. Daarentegen wordt voor de overige akkerbouwbouwbedrijven en in de fruitteelt gemiddeld een inkomensstijging van respectievelijk 12.000 euro en 21.000 euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid voorzien, omdat de lagere kg-opbrengsten naar verwachting ruimschoots worden gecompenseerd door de fors hogere prijzen op de vrije markt als gevolg van schaarste. In de vollegrondsgroenteteelt lijken de inkomenseffecten gemiddeld verwaarloosbaar te zijn.

Afhankelijk van de regio en grondsoort, mogelijkheden tot beregening en aard van de afzetcontracten zullen de verschillen tussen individuele ondernemers nog groter zijn dan gebruikelijk. Ook in het verleden was de van nature al grote inkomensspreiding in de land- en tuinbouw in jaren met extreme droogte en hitte groter dan in een gemiddeld jaar. De daadwerkelijke effecten zullen echter pas dit najaar duidelijker worden, evenals de weersomstandigheden in augustus en september en het effect op het herstel van de gewasgroei.

Resultaten van de quickscan

Gezien de korte termijn is deze analyse beperkt tot de dierlijke sectoren melkveehouderij, melkgeitenhouderij en schapenhouderij, en de plantaardige sectoren akkerbouw, vollegrondsgroente en fruit. Er is gebruikgemaakt van al bestaande statistieken, aangevuld met de indrukken uit een telefonische belronde met ruim 25 deskundigen uit onderzoek, voorlichting, handel, verwerkende industrie en de belangenbehartiging. De resultaten van deze quickscan tot het peilmoment halverwege augustus zijn samengevat in deze factsheet.

Bron: Wageningen University & Research