Banken zijn nog steeds terughoudend met het bieden van financiering. Als een organisatie geld nodig heeft, wordt daarom al snel gekeken naar andere financieringsmogelijkheden om aan de liquiditeitsbehoefte te voldoen. Veel ondernemers verzuimen het interne verbeterpotentieel te benutten. “Onderzoek eerst of je je debiteuren-, crediteuren- en voorraadpositie kunt optimaliseren”, adviseert topeconoom Anita Gerrits.

Onderzoek naar werkkapitaalmanagement

Het zijn niet alleen mkb-bedrijven die te weinig aandacht besteden aan werkkapitaalmanagement. Voor het onderzoek ‘All tied up’ sprak EY met de 1.000 grootste bedrijven van Europa. Bij deze organisaties zit circa 480 miljard ‘vast’ in het werkkapitaal. Binnen Nederland gaat het om een bedrag van rond de 14 miljard.

Enkele mogelijkheden om geld uit het werkkapitaal vrij te spelen, zijn het verminderen van voorraden, een strakker debiteurenbeleid en het voorkomen van te vroege betalingen aan leveranciers. Als een debiteur niet binnen de betalingstermijn zijn factuur voldoet, moet direct een herinnering worden verstuurd. En als debiteuren de mogelijkheid wordt geboden van een betalingskorting dan moet die regel ook strikt worden nageleefd. Op het moment dat afnemers niet worden aangesproken als zij de korting onterecht op de betaling in mindering brengen, zullen zij die termijn immers steeds verder oprekken.

Sales betrekken bij de inning van facturen

Binnen een organisatie is het belangrijk dat alle afdelingen nauw samenwerken. Als sales een fantastische opdracht binnenhaalt maar een betalingstermijn van 60 of 90 dagen wordt overeengekomen, dient eerst met finance te zijn kortgesloten of daarvoor voldoende financiële ruimte is. Bovendien is het zaak sales medeverantwoordelijk te maken voor tijdige betaling van facturen, bijvoorbeeld door bonussen van verkopers niet te baseren op behaalde omzet, maar te koppelen aan daadwerkelijk gerealiseerde geldstromen.

Verbetering aan de crediteurenzijde

Ook aan de crediteurenzijde gaat het soms mis. Als bijvoorbeeld een Accounts Payable-afdeling wordt afgerekend op het percentage facturen dat op tijd betaald is en daarom besluit rekeningen direct na goedkeuring te betalen, zelfs al is dat ruim voor de overeengekomen betalingstermijn, kan dat grote gevolgen hebben voor de cashflow. “Onderzoek ook hoe je het doet ten opzichte van andere bedrijven in jouw sector”, adviseert Gerrits. “Zijn de betalingstermijnen en overige voorwaarden die je leveranciers je bieden reëel of valt hier, letterlijk, winst te behalen.”

De mogelijkheid van Supply Chain Finance

Is het verbeterpotentieel volledig benut en bestaat er toch nog behoefte aan externe financiering, dan is het belangrijk verder te kijken dan alleen de huisbankier. Supply Chain Finance is een van de mogelijkheden. “Ook als de afnemer wel een SCF-programma heeft maar jou die mogelijkheid niet biedt, liggen hier kansen”, stelt Gerrits. “Het gaat immers om een partij die bewezen kredietwaardig is. Er zijn organisaties die dan financieringsmogelijkheden bieden tegen lage kosten.”

Is jouw bedrijf voldoende kredietwaardig en van redelijke omvang dan kun je ook je eigen SCF-programma opzetten in relatie tot je achterwaartse ketenpartners. “Een derde partij betaalt jouw leverancier tegen een geringe vergoeding binnen enkele dagen het verschuldigde bedrag terwijl jouw organisatie de factuur pas bij het verstrijken van de contractueel overeengekomen betalingstermijn voldoet.”