Door de voortdurende klimaatverandering, afnemende hoeveelheid grondstoffen, toenemende armoede en ongelijke verdeling van welvaart wordt steeds duidelijker dat het huidige economische systeem niet (langer) houdbaar is. Een overstap naar een duurzame economie lijkt cruciaal.

Wat is een duurzame economie?

Een duurzame economie is een economie die groeit met respect voor mens, milieu en maatschappij. Marga Hoek, voormalig CEO van De Groene Zaak, legt uit dat teneinde de wereld leefbaar te houden, groei en de negatieve impact op de wereld, voor zowel mens als milieu, ontkoppelt dienen te worden. Om een dergelijk systeem te kunnen ontwikkelen, moeten bedrijven dan ook anders gaan ondernemen en hun businessmodel bijschaven.

Willem Lageweg, voormalig directeur van MVO Nederland, legt uit dat bedrijven die duurzaam willen ondernemen waardecreatie (ecologisch, sociaal en financieel) vóór winstmaximalisatie moeten plaatsen. Dit betekent niet dat een duurzaam businessmodel niet winstgevend kan zijn.

People, planet, profit

Deze manier van ondernemen focust op het ‘shared value’-model: winstcreatie voor maatschappij én onderneming. “Het gaat hierbij om people, planet en profit, en het vinden van de juiste balans tussen die drie.” Hoek voegt toe: “Naar de toekomst toe zijn shared value-modellen, die waarde voor mens en milieu en financiële waarde combineren, het enige toekomstbestendige model.”

Het belang van duurzaam ondernemen wordt steeds duidelijker, vertelt Hoek, met name als men kijkt naar de planet-component. De huidige manier van produceren en consumeren, gebaseerd op toepassing fossiele energie, het verbruiken van grondstoffen en het creëren van afval, veroorzaakt veel schade aan het milieu, met klimaatverandering tot gevolg. Dit heeft op zijn beurt weer gevolgen voor people en profit, voegt Lageweg toe. Zo kunnen natuurrampen en een tekort aan grondstoffen leiden tot mislukte oogsten en armoede.
Hoek becijfert dat in de afgelopen decennia de wereldeconomie $2.7 biljoen aan schade heeft geleden als gevolg van natuurcatastrofes, en dat de World Economic Forum (WEF) voorspelt dat natuurrampen het grootste gevaar vormen voor de wereldeconomie in 2016. Naast de noodzaak om ondernemen meer duurzaam te maken, komt er ook steeds meer vraag vanuit de afnemers, de consumenten, voor duurzame producten en diensten.

De wens om duurzaam te ondernemen is dus ook toegenomen. Lageweg geeft aan dat steeds meer consumenten de nadruk leggen op eerlijke omstandigheden: eerlijk loon voor de arbeiders in fabrieken in ontwikkelingslanden, en het teruggeven van welvaart aan het land waar de grondstoffen vandaan komen.

Wat is duurzaam ondernemen precies?

Volgens Lageweg draait het hierbij om twee dingen. De eerste is de materiële kant van ondernemen: de grondstoffen, het produceren en verkopen. Zo kunnen bedrijven een overstap maken naar duurzame grondstoffen, groene energie en milieuvriendelijke productieprocessen. Maar ze kunnen er ook voor kiezen hun hele businessmodel circulair te maken. Binnen een circulaire economie worden producten zo gemaakt dat deze na gebruik niet worden weggegooid, maar (deels) hergebruikt kunnen worden of in bezit blijven van de producent, waardoor afnemers betalen voor het gebruik van het product. Door deze manier van ondernemen worden niet alleen grondstoffen bespaard, er zal ook minder schade ontstaan voor het milieu in de vorm van afval.

Verduurzaming van de menselijke kant

Daarnaast kunnen bedrijven de menselijke kant van hun onderneming verduurzamen, waarbij drie dingen van belang zijn. Zo moeten bedrijven hun werknemers de ruimte bieden het beste uit zichzelf te halen, moeten zij ook mensen met een beperking en ouderen een kans geven binnen hun organisatie en moeten zij ervoor zorgen dat de leefomstandigheden binnen hun keten goed geregeld zijn. Dit laatste speelt met name een grote rol wanneer een deel van de keten zich in ontwikkelingslanden bevindt.

Verduurzaming van binnenuit

Er is geen blauwprint voor duurzaam ondernemen; de weg ernaartoe zal voor elk bedrijf anders zijn. Zo zullen er bedrijven zijn die radicale veranderingen kunnen en willen doorvoeren. Hoek benadrukt het belang van deze radicale innovatie, die veelal gepaard gaat met ontwrichting van bedrijven en sectoren, maar die grote doorbraken realiseert. Doorbraken die volgens haar, na COP 21, hard nodig zijn. De grootste groep ondernemers zal het echter kleiner aanpakken.
Duurzaam ondernemen begint voor ieder bedrijf binnenin de organisatie zelf, zo weet Hoek. Dit betekent dat de interne bedrijfsprocessen anders worden ingericht. Lageweg vertelt dat er drie terreinen zijn waarop ondernemingen kunnen verduurzamen. Allereerst is de inkoop van bedrijfsartikelen, zoals bedrijfskleding, van belang. Verder speelt het productieproces (denk hierbij aan energie, verpakkingen en logistiek) een rol. En het derde terrein is de afzet, waarbij bedrijven de duurzaamheid van hun producten meer kunnen promoten.

Samen doelen realiseren

Kapitaal is vaak het grootste knelpunt richting een duurzame economie en duurzaam ondernemen. Het omgooien van businessmodellen kost nou eenmaal geld, en er zijn ook geen garanties dat vernieuwingen succesvol zullen zijn. Samenwerkingen binnen sectoren en ketens kunnen bedrijven ondersteunen in de stap naar duurzaam ondernemen. Lageweg: “In je eentje is het bijna niet te doen. Dan is de impact beperkt en de inspanning heel groot.”

Met coalities kunnen bedrijven de kosten van vernieuwingen delen, evenals de risico’s als het misgaat, en kunnen ze hervormingen op veel grotere schaal doorvoeren. Een voorbeeld van een dergelijke samenwerking is het textielconvenant dat meer dan 50 bedrijven begin juli hebben getekend dat als doel heeft de arbeidsomstandigheden, het milieu en het dierenwelzijn te verbeteren in landen waar Nederlandse bedrijven kleding en textiel laten maken. Hoek vertelt dat het met name de startups, die de innovatieve businessmodellen van de toekomst ondersteunen, aan de middelen schort om op te kunnen schalen.